tanyafejlesztési program 2019

Indul a tanyafejlesztési program 2019

Szerkesztésre és kitöltésre 2019 január 28-tól nyílik meg az online felülete a tanyafejlesztési program 2019 felhívásainak.  A pályázatok véglegesítésére és benyújtására 2019. február 4-től lesz lehetősége a támogatást igénylőknek 2019. február 11 éjfélig, vagy forráskimerülésig. Tekintve, hogy összesen mintegy 1 milliárd forintra lehet pályázni a korai forráskimerülés reális lehetőség, a pályázatírást időben érdemes megkezdeni!

UPDATE: a 2019. második felétől elérhető tanyafejlesztési pályázat itt olvasható.

Az elérhető pályázati felhívások

 1. a tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztések támogatása
 2. a tanyák és a tanyás térség megőrzése, fejlesztése érdekében a gazdaságok indításának és fejlesztésének támogatása
 3. a tanyák és a tanyás térség megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló egyéni fejlesztésekre

VALAMINT:

Tanyák háztartási léptékű fejlesztései – VP6-7.2.1.4-17

1. A tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztések támogatása

A pályázat célja

A tanyasi életmód hátrányainak csökkentése, sajátos értékeinek megmentése, megőrzése. A tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése, tanyasi közösségi tér kialakítása.

A támogatás igénybevétele

Tanyagondnoki szolgálatok fejlesztésére, valamint tanyasi közösségi tér kialakítására.

A pályázat benyújtására jogosultak köre

1) a „tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése” cél esetében:

 • a „tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztése” alcél esetében az alföldi tanyás térségben található olyan települési önkormányzatok, önkormányzati társulások, egyházi jogi személyek és alföldi tanyás térségben működő civil szervezetek, amelyek tanyagondnoki szolgálatot működtetnek;
 • a „tanyagondnokokat összefogó civil szervezetek fejlesztése, együttműködéseik kialakítása” alcél esetében az alföldi tanyás térségben működő tanyagondnoki szolgálatokat összefogó civil szervezetek;

2) „tanyasi közösségi tér kialakítása” célra irányuló fejlesztés esetén az alföldi tanyás térségben található települési önkormányzatok, önkormányzati társulások, egyházi jogi személyek, valamint az alföldi tanyás térség településein székhellyel rendelkező és ott működő nonprofit szervezetek.

A tanyafejlesztési program 2019 támogatás tekintetében elszámolható költségek

 • a támogatott fejlesztés megvalósításához nélkülözhetetlenek, ahhoz közvetlenül kapcsolódnak és a pályázat összeállításakor a pályázó azokat, mint költségelemeket szerepeltette a pályázati adatlapján vagy a módosított költségtervében, valamint azok megfelelnek a számvitelről szóló 2000. évi C. és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek;
 • a nyertes pályázónál ténylegesen felmerült költségként keletkeznek, és amelyek teljesülése számviteli bizonylattal igazolható és ellenőrizhető, a kedvezményezett szervezet könyvelésében szerepel;
 • a fejlesztés előkészítésében és megvalósításában résztvevők, kizárólag a fejlesztés előkészítési és megvalósítási feladatait ellátók munkájához kapcsolódó személyi jellegű költségek (munkabér és annak járulékai, utazási költségek), valamint az ezen munka során igénybevett anyagi jellegű ráfordítások és anyagköltségek, amelyek a munkaidejükben – munka-, vagy megbízási szerződéssel, munkaköri leírással, munkaidő-nyilvántartással, bérkartonnal és számviteli bizonylattal alátámasztva és igazolt módon – keletkeztek;
 • a Rendelet hatályba lépésének napjától, azaz 2018. december 2-től, a fejlesztés befejezésének a támogatói okiratban foglalt időpontjáig keletkeztek.

Önerő:

Minimum 10% saját forrásként rendelkezésre kell álljon.

tanyafejlesztési pályázat 2019

2. A tanyák és a tanyás térség megőrzése, fejlesztése érdekében a gazdaságok indításának és fejlesztésének támogatása

A pályázat célja

A tanyasi gazdálkodás megújítása, újjáélesztése, a tanyasi életmód hátrányainak csökkentése, sajátos értékeinek megmentése, megőrzése.

A tanyafejlesztési program 2019 támogatás igénybevétele

1) 0 Standard Termelési Értékkel rendelkező, azaz induló gazdaság fejlesztésére irányuló pályázati projekt esetében:

 • tanyai lakóépület felújítására a pályázatban foglalt támogatott összköltség legfeljebb 50%-áig – villamosenergiához, ivóvízhez, valamint szennyvíz-kezeléshez és -elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztések kivételével –,
 • gazdálkodási célú épületek felújítására, építésére,
 • gazdálkodást segítő gépek, eszközök fejlesztésére, beszerzésére,
 • karám, kerítés létesítésére, felújítására,
 • növényi és állati szaporítóanyag vásárlására, beszerzésére,
 • állatállomány kialakítására, bővítésére
 • a tanyán, a tanyagazdaságban előállított mezőgazdasági, élelmiszeripari és kézműves termék (népi iparművészeti termék, népi kézműves termék, kézműves háziipari termék, kézműves élelmiszer) első eladásához szükséges, a gazdaságon belül történő előkészítő tevékenységet biztosító, feldolgozó kapacitások létesítésére, fejlesztésére – villamos energiához, ivóvízhez, valamint szennyvíz-kezeléshez és -elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztések kivételével –,
 • mezőgazdasági termelést és élelmiszer-előállítást megalapozó mérésekre, vizsgálatokra és azok értékeléséhez kapcsolódó szolgáltatásokra,
 • tanyák energetikai megújítására – villamosenergia-fejlesztések kivételével,
 • tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére;

2) 1-5999 STÉ-vel rendelkező gazdaság fejlesztésére irányuló pályázati projekt esetében:

 • tanyai lakóépület felújítására a pályázatban foglalt támogatott összköltség legfeljebb 50%-áig – villamosenergiához, ivóvízhez, valamint szennyvíz-kezeléshez és -elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztések kivételével,
 • gazdálkodási célú épületek felújítására, építésére,
 • gazdálkodást segítő gépek, eszközök fejlesztésére, beszerzésére;
 • karám, kerítés létesítésére, felújítására,
 • növényi- és állati szaporító anyag vásárlására, beszerzésére,
 • állatállomány kialakítására, bővítésére,
 • a tanyán, a tanyagazdaságban előállított mezőgazdasági, élelmiszeripari és kézműves termék (népi iparművészeti termék, népi kézműves termék, kézműves háziipari termék, kézműves élelmiszer) első eladásához szükséges, a gazdaságon belül történő előkészítő tevékenységet biztosító, feldolgozó kapacitások létesítésére, fejlesztésére – villamos energiához, ivóvízhez, valamint szennyvíz-kezeléshez és -elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztések kivételével –,
 • mezőgazdasági termelést és élelmiszer-előállítást megalapozó mérésekre, vizsgálatokra és azok értékeléséhez kapcsolódó szolgáltatásokra,
 • tanyák energetikai megújítására – villamosenergia-fejlesztések kivételével –,
 • tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére.

A komplex, több célt megvalósító pályázatok a tanyafejlesztési program 2019 értékelése során előnyt élveznek, ezt a pályázatírás során érdemes figyelembe venni!

A pályázat benyújtására jogosultak köre:

Az a magánszemély, őstermelő vagy egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: pályázó) jogosult, aki az ezeket bizonyító dokumentumok valamelyikének másolatával ezt igazolja, és azt a pályázathoz mellékeli, illetve aki a jelen pályázati felhívásban meghatározott tanyás térségben található település valamelyikén

 • lakóhelye szerint a Rendelet hatályba lépésétől, azaz 2018. december 2-től kezdve életvitelszerűen a fejlesztés helyszínéül szolgáló gazdaság részét képező tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó, a fejlesztés helyszínéül szolgáló gazdaság részét képező tanyán, mint tartózkodási helyén él (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával kell alátámasztani, amelyet a pályázathoz mellékelni kell);
 • a tanya a földhivatali ingatlan-nyilvántartás szerint a saját vagy közeli hozzátartozója vagy a családi gazdaság tagjának tulajdonában van (a postára adás napjánál 30 napnál nem régebbi elektronikus tulajdoni lap másolatával kell bizonyítani, amelyet a pályázathoz mellékelni kell. A megküldött dokumentumnak tartalmaznia kell, hogy az adott helyrajzi szám mely címhez tartozik, amely címnek meg kell egyeznie a lakcímkártyán feltüntetett címmel),
 • aki igazolja, hogy a pályázat benyújtását megelőző vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, mezőgazdasági tevékenységből származó legfeljebb 5 999 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik (Az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók);
 • aki nyilatkozik a pályázat benyújtását megelőző kettő és a folyamatban lévő üzleti évben saját jogon, illetve amennyiben egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül más vállalkozással, úgy az egy és ugyanazon vállalkozás jogán kapott valamennyi, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás euróban kifejezett összegéről, a támogatóról, a támogatási vagy egyéb szerződés számáról és a támogatás-tartalomról szóló határozat számáról;
 • továbbá aki megfelel az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet) 11/A. §-ban foglalt követelményeknek jogosult a tanyafejlesztési program 2019 benyújtására.

A megítélhető támogatás és a saját forrás mértéke

A megítélhető támogatás maximális összege – figyelembe véve a pályázó részére korábban folyósított csekély összegű támogatásokat – pályázónként legfeljebb 3 000 000 Ft. A pályázónak az igényelt támogatást a pályázati adatlapon forintban kell meghatározni.

tanyafejlesztési pályázat 2019

3. A tanyák és a tanyás térség megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló egyéni fejlesztésekre

A pályázat célja

A tanyasi életmód hátrányainak csökkentése, sajátos értékeinek megmentése, megőrzése. A tanyák lakóépületének felújítása, elősegítve azok állagmegóvását, valamint lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése.

A tanyafejlesztési program 2019 támogatásának igénybevétele

 1. Tanyai lakóépület felújítására, kivéve a villamos energiához, ivóvízhez, valamint szennyvízkezeléshez és -elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztéseket;
 2. Tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére.

A pályázat benyújtására jogosultak köre

Az a természetes személy jogosult, aki a jelen pályázati kiírásban meghatározott tanyás települések valamelyikén

 • lakóhelye szerint a Rendelet hatályba lépésétől kezdve, azaz 2018. december 2-től életvitelszerűen a fejlesztés helyszínéül szolgáló gazdaság részét képező tanyán, mint lakóhelyén vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó, a fejlesztés helyszínéül szolgáló gazdaság részét képező tanyán, mint tartózkodási helyén él (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával kell alátámasztani, amelyet a pályázathoz mellékelni kell),
 • továbbá olyan tanyán él, amely a földhivatali ingatlan-nyilvántartás szerint a saját, a házastársa, a testvére, valamely egyeneságbeli rokona, vagy a családi gazdaság valamely tagjának tulajdonában van, amit a következő melléklettel szükséges a pályázatban alátámasztani: a postára adás napjánál 30 napnál nem régebbi elektronikus tulajdoni lap másolata; a megküldött dokumentumnak tartalmaznia kell, hogy az adott helyrajzi szám mely címhez tartozik, amely címnek meg kell egyeznie a lakcímkártyán feltüntetett címmel.

A megítélhető támogatás mértéke

A megítélhető támogatás maximális összege projektenként legfeljebb 4 000 000 Ft. A pályázónak az igényelt támogatást a pályázati adatlapon forintban kell meghatározni.

Önerő

Minimum 25% saját forrásként rendelkezésre kell álljon.

 

Kiemelt tanyafejlesztési pályázat:

Tanyák háztartási léptékű fejlesztései – VP6-7.2.1.4-17

A tanyafejlesztési program 2019 mellett a kistelepülésen élők számára továbbra is elérhető több LEADER pályázat, amikre 2019-től még egyerűbben lehet pályázni.

A részletes leírások elérhetőek a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. honlapján.

Ingyenes előminősítés

Töltsd ki az alábbi űrlapot

Töltsd ki az űrlapot!

Pályázatíró cégünk ingyenesen előminősíti vállalkozásodat. Ha kitöltöd az adatlapot rövid határidőn belül felvesszük Veled a kapcsolatot és elmondjuk hogyan hozhatod ki ebből a felhívásból a maximumot.

Elsőként arra kérünk, hogy add meg céges adataid, elérhetőségeid. Olyan telefonszámot és e-mail címet írj be, melyen el tudunk érni.

Válaszd ki, hogy milyen területen működik a vállalkozásod, mi a célod a pályázattal, mire szeretnéd felhasználni a támogatást.

Írd le nekünk pár mondatban,hogy milyen projekt finanszírozására keresel megoldást, mik a vállalkozásod fejlesztési tervei.

Kattints a "Kérem az előminősítést" gombra. Kollegánk hamarosan felveszi veled a kapcsolatot. Minél többet tudunk vállalkozásod céljairól, annál könyebben tudunk téged támogatni a megfelelő pályázatokkal.

Amennyiben kéred az értesítést az anyagainkról, bejegyzéseinkről, garantáljuk, hogy kizárólag olyan tartalmakról fogunk értesíteni, ami számodra érdekes lehet.

Oszd meg ezt a bejegyzést

Scroll to Top