Megjelent társadalmi egyeztetésre a GINOP-5.2-4-19 Új gyakornoki program. A pályázat a vállalkozás statisztikai létszámának növelésével együtt járó, azaz új státusz betöltését eredményező foglalkoztatás esetén bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára. A gyakornok bruttó bére (járulékokkal együtt) max. 360.000.- Ft/hó lehet.

A maximum 6 fő gyakornok valamint a vállalati gyakornoki kapcsolattartói (két fő gyakornokonként maximum 1 fő) tevékenység ellátásához kapcsolódóan hat hónapon keresztül vehető igénybe. Lehetőség van továbbá megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása esetén a munkavégzés segítésével foglalkozó személy (1 fő) foglalkoztatására.

A felhívás biztosítja a gyakornoki munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítását is. Az anyagköltség, eszközbeszerzés, immateriális javak, infrastruktúra és ingatlan fejlesztés elszámolása maximum a bérköltség 40%-áig egyszerűsített költségelszámolás keretében történik, ami hatalmas adminisztrációs könnyítést jelent.

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek

 • Gyakornokok foglalkoztatása
 • Vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység
 • Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek a GINOP-5.2-4-19 során

 • Megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása
 • A gyakornoki munkahely(ek), a munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása
 • Megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornoki foglalkoztatása esetében a munkába járás támogatása vagy a munkavégzés segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása

Az Új gyakornoki program célcsoportjával szembeni elvárások

A célcsoport tagjaival (a gyakornokokkal) szemben támasztott alábbi feltételek mindegyikének együttes teljesülése szükséges:

 • az Ifjúsági Garancia rendszerben történő regisztráció időpontjában 25 évesnél fiatalabb, vagy megváltozott munkaképességű személy esetében 29 évnél fiatalabb személy,
 • a 25 évesnél fiatalabb célcsoporttag a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes Járási Hivatalnál az Ifjúsági Garancia rendszerben a gyakornoki munkaviszony létesítését megelőzően igazoltan regisztrált.
 • iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítést, kivéve a 62-es OKJ szintkódú szakképesítéseket,
 • a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat és nem is dolgozik,
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 4. fejezet 15. §-a szerint felsőfokú végzettséggel vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettséggel nem rendelkezik.

Gyakornokok foglalkoztatásával szembeni elvárások

 • Nem nyújtható támogatás olyan gyakornok munkabéréhez az Új gyakornoki program során, aki után a Járási Hivatal bértámogatást nyújt a 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.
 • Nem nyújtható támogatás olyan gyakornok után, aki a GINOP-5.2.1-14 Ifjúsági Garancia c. kiemelt projekt keretében a gyakornoki munkaszerződés létesítését megelőző 12 hónapon belül bérjellegű támogatásban részesült. 
 • A foglalkoztatás formája munkaviszony, amelynek létrehozását meg kell előznie a fiatal Ifjúsági Garancia programban történő regisztrációjának a jelen felhívás 3.4.1.1 ab) pontja szerint. A regisztrációt dokumentáló, a Járási Hivatal által kiállított Igazolást be kell benyújtania a támogatást igénylőnek a támogatási kérelem részeként.
 • A támogatott foglalkoztatás ideje 6 hónap, a továbbfoglalkoztatási kötelezettség ideje 3 hónap.
 • A gyakornoknak a támogatást igénylő vállalkozással minimum 9 hónapos időszakra szóló heti 40 órás, határozott idejű szerződéssel kell rendelkeznie.
 • A munkaviszony kezdete meg kell, hogy előzze a támogatási kérelem benyújtását, de legfeljebb 90 nappal előzheti azt meg. 
 • A projekt fizikai megvalósítása időtartamának ki kell terjednie a gyakornok továbbfoglalkoztatásnak időtartamára.
 • Csak olyan gyakornok után nyújtható támogatás akinek a munkaviszonya a támogatott foglalkoztatás és a továbbfoglalkoztatás teljes ideje alatt (9 hónap) fennáll.

Az Új gyakornoki program további szempontjai

 • Egy projekt keretében maximum 6 gyakornok foglalkoztatható.  
 • Az Új gyakornoki program és a GINOP-5.2.4-16 jelű felhívás keretében egy gyakornok csak egyszer vonható be és egy támogatott projektben részesülhet támogatásban.
 • A záró kifizetés igénylésekor igazolnia kell a foglalkoztatottak számának nettó növekedését a felvételt megelőző tizenkét hónap átlagához viszonyítva. A foglalkoztatottak számának nettó növekedése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azon álláshelyek megüresedését, amely önkéntes kilépés, a munkaképesség megváltozása, öregségi nyugdíjazás, önkéntes munkaidő-csökkentés vagy kötelességszegés miatti jogszerű elbocsátás miatt történik.
 • Csak vis maior (30 napot meghaladó tartós betegállomány, munkavégzés egyéb 30 napon túli tartós, igazolt akadálya) helyzet igazolását követően van mód a kieső gyakornok pótlására. Amennyiben a kieső gyakornok pótlása nem lehetséges, a kieső gyakornokra eső, arányosított mértékű támogatásra csak abban az esetben lesz jogosult a kedvezményezett, ha a pótlására irányuló törekvést igazolja.
 • A támogatást igénylő vállalja, hogy a gyakornokkal történő munkaviszony létrejöttéről a felhívás 2. sz. szakmai mellékletében megadott, területileg a projektmegvalósítás helyszínéhez legközelebbi, azonos régióban működő szakképzési centrumot a támogatási kérelem benyújtásáig, illetve a vis maior helyzet miatt történő gyakornokcsere esetén 10 munkanapon belül elektronikus formában értesíti.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A GINOP-5.2-4-19 fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatói okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatói okirat hatályba lépését követően legfeljebb 15 hónap áll rendelkezésre.

Az Új gyakornoki program területi korlátozása

A felhívásra csak a kevésbé fejlett régiók területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) régiókban kell lennie.

Támogatást igénylők köre

Jelen GINOP-5.2-4-19 Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek

 • rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek. Továbbá az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, és
 • az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt és
 • a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek, vagy

Jogi forma szerint

 • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok és non-profit gazdasági társaságok (113 – Korlátolt felelősségű társaság, 114 – Részvénytársaság, 116 – Közkereseti társaság, 117 – Betéti társaság, 226 – Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 – Nonprofit részvénytársaság, 575 – Nonprofit közkereseti társaság, 576 – Nonprofit betéti társaság)
 • kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek (228 – egyéni cég)
 • szövetkezetek (12- szövetkezet)

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

Az Új gyakornoki program keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2019. október 15. és 2021. április 30. között lehetséges.

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 4.032.000 Ft maximum 22.176.000 Ft. 

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a lehet.

A GINOP-5.2-4-19 elszámolható költségeinek köre

Megvalósítás személyi jellegű költségei

 • Célcsoport (gyakornok) foglalkoztatásának költsége
 • Szakmai megvalósításában közreműködők foglalkoztatási költsége (Vállalati gyakornoki kapcsolattartó foglalkoztatása, illetve a megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornok munkavégzés segítésével foglalkozó személy foglalkozatása): Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás

A gyakornoki munkahely(ek), a munkavégzéshez szükséges feltételek kialakításához kapcsolódó költségek

A támogatást igénylő által az Új gyakornoki program megvalósításához szükséges alább felsorolt tevékenységekre egyszerűsített elszámolás alapján van lehetőség. A vetítési alap a személyi jellegű költségek maximum 40%-a:

Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

A gyakornoki munkahely(ek), a munkavégzéshez szükséges feltételek kialakításához:

 1. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség;
 2. Eszközbeszerzés költségei;
 3. Immateriális javak beszerzésének költsége;
 4. Infrastrukturális és ingatlan beruházás a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához

A teljes felhívás tervezet a palyazat.gov.hu oldalon érhető el.

További információkért vedd fel velünk a kapcsolatot tapasztalt pályázatíró cégünkkel, vagy töltsd ki a lenti adatlapot.