pályázatképesség vizsgálata

A Te vállalkozásod pályázatképes? Derítsd ki most!

A pályázatképesség vizsgálata

Kritikus fontosságú, hogy mielőtt egy pályázatba a kelleténél több időt és energiát tennél, felmérd, hogy a céged egyáltalán indulhat-e bármilyen EU társfinanszírozású pályázaton.

Egy vállalkozás általános pályázatképességének vizsgálata egy olyan szolgáltatás, melyet a legtöbb pályázatíró cég elvégez, akár már az email címedért cserébe. Hogy ez az ár megéri-e, azt Neked kell eldönteni.

Ebben a cikkünkben bemutatjuk, hogy hogyan mérheted fel saját magadnak a vállalkozásod általános pályázatképességét és egy checklist segítségével könnyen ellenőrizheted is azt.

Abszolút ingyenes útmutató, még az email címeddel sem kell fizetni érte. Nézzük is.

Alapvetően három dokumentumban találhatóak meg a szükséges információk

Ezeket alapul véve gyűjtöttük ki azokat a szempontokat, melyeket ellenőrizned kell.

Az ÁUF, mint a neve is mutatja, általános érvényű, kiterjed valamennyi felhívásra, szabályozza azokat.

A felhívások viszont tartalmilag és követelményileg is eltérnek egymástól és az ÁUF-en kívüli, további feltételeket írnak elő. Mivel eltérőek, ezért ezt a részt minden esetben külön is ellenőrizned kell! A cikk ökölszabályként alkalmazható, melyben a legfontosabb szempontokat gyűjtöttük egybe, de előfordulhat, hogy ebből egyes pontok hiányoznak egy adott felhívásból, vagy továbbiakkal kerülnek bővítésre.

Az AÚF szerint nem ítélhető meg támogatás a támogatást igénylőnek

1. ha az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) foglaltak szerint nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének. A pontos jogszabályi leírást itt olvashatod, közérthetőbben pedig itt:

Nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének az, akit:

 • a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása,
 • a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre (ideértve a gyermekmunka tilalmát is) vonatkozó rendelkezések megsértése,
 • a munkabér mértékére és a kifizetés határidejére vonatkozó rendelkezések megsértése,
 • a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó nyilvántartásba vétellel kapcsolatos szabályok megsértése,
 • az egyenlő bánásmód követelményének megsértése, vagy
 • harmadik országbeli állampolgár munkavállalási engedély, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti keresőtevékenység folytatása céljából összevont engedélyezési eljárás keretében kiadott összevont engedély nélkül történő foglalkoztatása

miatt hatóság, illetve bíróság a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül – a korábbival azonos jogsértés elkövetése miatt – jogerős és végrehajtható bírsággal sújtott vagy a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezett.

2. köztulajdonban álló gazdasági társaság esetén, ha az Áht.-ban foglaltak szerint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget.

3. ha olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet, amely az Áht. 1. § 4.) pontja szerint nem átlátható szervezet,

Az alapos feltárás a vezetőt is meglepheti.

4. ha a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll,

5. ha harmadik személy irányában olyan kötelezettsége áll fenn, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja,

6. ha a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,

7. ha jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll,

8. aki nem felel meg a felhívásra vonatkozó állami támogatási szabályoknak.

 

A fentiek általános szűrők, melyek minden EU-s társfinanszírozású pályázatot érintenek. Ha ezek közül valamelyiknek nem felelsz meg akkor a támogatási kérelmed elutasításra fog kerülni. Elsődleges fontosságú tehát, hogy azokat, amikre van ráhatásod mielőbb orvosold.

A továbbiakban a felhívások általánosnak tekinthető feltételeit mutatom be, melyek leggyakrabban előfordulnak a GINOP/VEKOP pályázatoknál. Ahogyan már említettem ez ökölszabályként alkalmazandó, az egyes felhívások ettől némileg eltérhetnek. A pályázatképesség vizsgálata azonban sok mindent megmutat számodra.

Jellemzően az egyes felhívások 4.2 pontjában találod ezt a részt, onnan ellenőrizheted magadnak.

Az ÁÚF Kizáró okok listáján túl, az alábbi szempontok szerint nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:

1. amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban,

2. amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív (egy teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező gazdasági társaságok esetében nem releváns),

3. amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent (egy teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező gazdasági társaságok esetében nem releváns),

A pályázóképesség felmérése nem 2 perces munka, de megéri!

4. a benyújtott projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét (egy teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező gazdasági társaságok esetében nem releváns),

5. amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában,

6. amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,

7. amely támogatást igénylő vagy a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása ezen Felhívás keretéből adott naptári évben már részesült támogatásban,

8. ha a projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz, különösen az alábbiak szerint:

 • ha a támogatást igénylő, illetve a piacfelmérésben részt vevők vagy az ajánlat adó/szállító székhelye, telephelye, fióktelepe között egyezés áll fenn,
 • ha a támogatást igénylő, illetve a piacfelmérésben részt vevők vagy az ajánlat adó/szállító szakmai kompetenciái, gazdálkodási vagy tárgyi erőforrásai nem alkalmasak a projekt megvalósítására,
 • ha a megvalósítási helyszín nem alkalmas a támogatási kérelemben jelzett tevékenység végzésére,
 • ha a saját forrás magánszeméllyel, különös tekintettel külföldi magánszeméllyel, vagy külföldi vállalkozással kötött kölcsönszerződés alapján, vagy tagi kölcsön révén biztosított,
 • ha a pénzügyi teljesítés több kisösszegű részátutalás révén, vagy nagy összegű készpénzes kiegyenlítés révén történik.

9. akinek támogatása az európai uniós jog megsértését eredményezné,

10. akiknek korábbi projektmegvalósítása Támogató által kezdeményezett elállással záródott a támogatási kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül,

11. amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül,

12. amely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. § (1), vagy más jogszabály értelmében nem részesülhet támogatásban,

13. amely a 2007-2013 közötti programozási időszakban jogosulatlan forrásfelhasználásnak minősített szabálytalan forrásfelhasználás(oka)t valósított meg és az abból (azokból) eredő visszafizetési kötelezettségének nem, vagy nem teljes körűen tett eleget,

14. Nem agrár felhívások esetén, amely mezőgazdasági termelőnek minősül, – azaz olyan természetes vagy jogi személy, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik,

15, Nem agrár felhívások esetén, amely azt a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez használja fel,

16. amely adószáma felfüggesztésre került vagy szankciós jelleggel törölve lett,

17. amely, illetve annak bármely tulajdonosa vagy vezető tisztségviselője szankciós listán szerepel,

18. amelynek fejlesztési igénye az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával vagy forgalmazásával kapcsolatos beruházásokra irányul.

További nagyon fontos információ, hogy az Irányító Hatóság a kapcsolt-, parnervállalkozás adatait üzleti évenként összesítve vizsgálja. Ezért amikor elkezded előkészíteni a cégedet, ezt az összesítést neked is meg kell csinálnod.

Ha kérdésed merült fel az anyaggal kapcsolatban vedd fel velünk itt a kapcsolatot, vagy kommentelj a cikk alá és rövid határidővel megválaszoljuk a kérdésedet!

Ha pedig érdekelnek az aktuális pályázati lehetőségek nézesd meg ingyenesen, hogy melyeken indulhat a vállalkozásod!

A CHECKLISTET IDE KATTINTVA TUDOD LETÖLTENI.

Ingyenes előminősítés

Töltsd ki az alábbi űrlapot

Töltsd ki az űrlapot!

Pályázatíró cégünk ingyenesen előminősíti vállalkozásodat. Ha kitöltöd az adatlapot rövid határidőn belül felvesszük Veled a kapcsolatot és elmondjuk hogyan hozhatod ki ebből a felhívásból a maximumot.

Elsőként arra kérünk, hogy add meg céges adataid, elérhetőségeid. Olyan telefonszámot és e-mail címet írj be, melyen el tudunk érni.

Válaszd ki, hogy milyen területen működik a vállalkozásod, mi a célod a pályázattal, mire szeretnéd felhasználni a támogatást.

Írd le nekünk pár mondatban,hogy milyen projekt finanszírozására keresel megoldást, mik a vállalkozásod fejlesztési tervei.

Kattints a "Kérem az előminősítést" gombra. Kollegánk hamarosan felveszi veled a kapcsolatot. Minél többet tudunk vállalkozásod céljairól, annál könyebben tudunk téged támogatni a megfelelő pályázatokkal.

Amennyiben kéred az értesítést az anyagainkról, bejegyzéseinkről, garantáljuk, hogy kizárólag olyan tartalmakról fogunk értesíteni, ami számodra érdekes lehet.

Oszd meg ezt a bejegyzést

Scroll to Top