A napokban társadalmi egyeztetésre került kiírásra a régóta várt kutatás-fejlesztési és innovációs pályázat (KFI) KKV-k számára elérhető változata. A pályázat során lehetőség van önállóan és konzorciumi formában is támogatási kérelmet benyújtani 50-70% támogatási intenzitás mellett. Feltétel, hogy a felhívás keretében piacképes termék, technológia vagy szolgáltatás-fejlesztés kerüljön támogatásra.

A KFI pályázat alprogramjai

„A” alprogram: A vállalkozások önállóan, vagy konzorciumban (legfeljebb 3 tag) partnerek bevonásával megvalósított, piaci potenciállal rendelkező, a támogatás megtérülését valószínűsítő KFI projektjeinek támogatása. A vállalkozások KFI projektjeik sikeres megvalósításával új üzleti lehetőségeket alapoznak meg.

„B” alprogram: A vállalkozások konzorciumban (legfeljebb 4 tag) megvalósított KFI projektjeik támogatása, melyhez konzorciumi tagként bevonhatnak felsőoktatási intézményeket, kutató-tudásközvetítő szervezeteket is. Nagy jelentőségű és összetett kutatás-fejlesztési és innovációs feladatok megoldásának támogatása a szakterület szakmailag kiemelkedő szereplőinek részvételével.

A támogatással létrejövő eredmények a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosulva, létező, fontos problémák megoldásához járulnak hozzá az erőforrások, ráfordítások ésszerű fókuszálásával, jelentős gazdasági, társadalmi hasznot biztosítva.

A Felhívás lehetőséget biztosít meglévő prototípus piaci termékké fejlesztésére is.

Támogatást igénylők köre

 • Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek
 • 113, 114, 116, 117, 226, 141 GFO kóddal rendelkezik
 • kettős könyvvitelt vezetnek
 • nem tartoznak a KATA, EVA hatálya alá
 • 2018-as teljes (365 nap), lezárt üzleti évre vonatkozó jóváhagyott és közzétett beszámolóval és minimum 2 teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek
 • 2018-as átlagos statisztikai állományi létszám nem lehet kevesebb 3 főnél
 • a saját tőke nem lehet negatív

A “B” alprogram esetében további kritériumoknak is meg kell felelni.

Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

I. Kísérleti fejlesztés. A felhívás keretében önállóan kizárólag kísérleti fejlesztés tevékenység támogatható, amelyre vonatkozóan az elszámolható költségek el kell, hogy érjék a projekt elszámolható költségének legalább 50%-át.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

II. Alkalmazott (ipari) kutatás. Alkalmazott kutatás tevékenységre az a szervezet pályázhat, amelynek minimum 2 fő, a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legalább MA/MSc fokozatú diplomával rendelkező, teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottja van a támogatási kérelem benyújtásakor. Ezt a feltételt a kedvezményezettnek az ipari kutatási tevékenység teljes időtartama alatt teljesíteni szükséges. Igénybe vett szolgáltatás esetén a szolgáltatást nyújtónak kell megfelelnie a fenti feltételnek úgy, hogy a csatolt helyzet- és piacfelmérésben részt vevő által kiállított tájékoztatás vagy ajánlat mellékletét kell, hogy képezze a feltétel igazolása.

III. Eljárási és szervezési innováció

IV. Eszközbeszerzés

V. A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések

VI. Immateriális javak beszerzése

VII. Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek (tájékoztatás)

VIII. Projekt koordinációs tevékenység

IX. Közbeszerzési tevékenység

X. Piacra jutási tevékenység

XI. Iparjogvédelmi tevékenység

A projekt végrehajtásához rendelkezésre álló időtartam

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam az „A” alprogram esetén minimum 24 – maximum 36 hónap, a „B” alprogram esetén minimum 36 – maximum 48 hónap.

Támogatás a támogatási kérelem beadása előtt megkezdett projekthez nem igényelhető.

Fontos finanszírozási információk

A projekt megvalósításához előleg igényelhető, melynek mértéke a KKV-k számára legfeljebb a támogatás 75%-a.

Az igényelhető támogatási összeg az

„A” alprogramban

 • minimum 50 millió Ft önállóan benyújtott támogatási kérelem esetén,
 • minimum 150 millió Ft konzorcium esetén és − maximum 500 millió Ft (önállóan benyújtott támogatási kérelem és konzorcium esetén egyaránt),

„B” alprogramban

 • 500 millió Ft – 1.000 millió Ft

Elszámolható költségek

Támogathatóak a

 • személyi kiadások
 • anyagköltségek
 • szolgáltatások költségei
 • felújítás, eszköz/gépbeszerzés
 • immateriális javak beszerzése
 • közbeszerzési eljárás költsége

A fenti költségek az alábbi esetekhez kapcsolódóan számolhatóak el

 • működési költségek a KFI projekthez
 • beruházási költségek
 • tájékoztatási költség
 • koordinációs költség
 • közbeszerzés
 • iparjogvédelemmel kapcsolatos költségek
 • piacra jutáshoz kapcsolódó költségek (kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás)
 • a projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések
 • eszközbeszerzés
 • immateriális javak beszerzése

Bérköltség 550.000 – 1.400.000 (Ft/fő/hó) összeghatárig számolható el.

Kötelező vállalások

 1. A támogatást igénylő (konzorcium esetén a konzorcium) vállalja, hogy legkésőbb a projekt fizikai befejezéséig piacra vihető terméket, technológiát, szolgáltatást állít elő.
 2. A pályázó vállalja, hogy a jelen pályázat keretében támogatott KFI tevékenységből és/vagy annak eredményéből (termék, technológia vagy szolgáltatás értékesítéséből) származó árbevétele a projekt befejezési évét követő 3 egymást követő üzleti évben eléri az általa elnyert támogatási összeg legalább 30%-át.
 3. A pályázó vállalja, hogy a projekt fizikai befejezését közvetlenül követő üzleti évben a társasági adóbevallásban szereplő K+F ráfordítások összege nem csökken a bázisérték alá. Bázisértéknek minősül a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti évre (2018) vonatkozó Társasági adóbevallásban szereplő K+F ráfordítások összege, de legalább a pályázó által elnyert támogatás 25%-a.
 4. A pályázó vállalja, hogy legkésőbb a projekt fizikai befejezéséig iparjogvédelmi oltalmi bejelentést tesz (az illetékes hazai, vagy nemzetközi hatóság által kiállított visszaigazolás).

A támogatási kérelmek benyújtásának határideje

A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől 2019. július……….. lehetséges.

A támogatói döntés várható időpontja: 2019. III. negyedév

A teljes felhívás elérhető erre a Hivatal honlapján.

Van véleményed?

Írd meg kommentben 05.07-ig, hogy min változtatnál a Felhívásban és véleményed eljuttatjuk a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal számára.

Most alakul a KFI támogatások köre, fontos, hogy a Hivatal valós, piaci visszajelzéseket kapjon és életszerű pályázati felhívások jelenjenek meg.