álláskeresők vállalkozóvá válása

Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásra

A pályázat célja

Azon álláskeresők, illetve rehabilitációs ellátásban/járadékban részesülő személyek támogatása, akik önmaguk foglalkoztatását egyéni vállalkozás keretében, egyéni cég tagjaként, gazdasági társaság – a társaság tevékenységében személyesen közreműködő – tagjaként, vagy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban Szja tv.) 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldják meg.

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás mértéke és formája

Legfeljebb 2.000.000 Ft-ig terjedő, vissza nem térítendő tőkejuttatás.

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás egyéb formája:

 • a legfeljebb 6 hónap időtartamra, havonta a legkisebb munkabér összegéig (138 000 Ft/hó), terjedő támogatásra vonatkozó kérelem, amelyet a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes foglalkoztatási osztályhoz kell benyújtani. Jelen pályázati felhívás nem teszi lehetővé a 6 hónap időtartamra folyósítható támogatás és a vissza nem térítendő tőkejuttatás támogatás együttes igénybevételét. Amennyiben a két támogatástípust együttesen igényli a pályázó, a tőkejuttatás támogatásra irányuló pályázata elutasításra kerül.

A pályázati ciklusok időtartama

 • 2018. április 10-től – 2018. május 31-ig
 • 2018. augusztus 1-jétől – 2018. augusztus 31-ig

Amennyiben a támogatásra szánt keret összege kimerül, a tőkejuttatás támogatására kiírt pályázati felhívás felfüggesztésre kerül.

 

 

1. A támogatás igénybevételének feltételei

1.1. A pályázaton részt vehet az az álláskereső, aki a pályázat benyújtásakor

 • legalább egy hónapja a PMKH illetékességi területéhez tartozó Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által nyilvántartott álláskereső, vagy
 • rehabilitációs ellátásban/járadékban részesül, és
 • önmaga foglalkoztatását kizárólag egyéni vállalkozás keretében, vagy gazdasági társaság – személyesen közreműködő – tagjaként, vagy az Szja. tv. 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg, az alábbi formák valamelyikében:

a) egyéni vállalkozás keretében,

b) új induló gazdasági társaság személyes közreműködésre kötelezett tagjaként. Nem minősül személyes közreműködésnek az üzletvezetés, a képviselet ellátása, valamint munkaviszonyban, illetve polgári jogi szerződés alapján történő munkavégzés. Társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő – a társasággal kötött megállapodása szerint – megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el. A gazdasági társaságban betöltött jogviszonyt és a személyes közreműködést bele kell foglalni a társasági szerződésbe/alapító okiratba. Több pályázót érintő új társult vállalkozás létrehozása esetén a pályázatokat egyenként, külön-külön kell benyújtani, más – más tartalommal (ugyan arra az eszközre kétszer nem igényelhető támogatás). Ebben az esetben mindegyik pályázatban nyilatkozni kell arról, hogy a társult vállalkozásnak kik a további tagjai.

c) az Szja tv. 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg. (Az őstermelői tevékenység adószám birtokában gyakorolható, mely a lakóhely szerinti illetékes adóigazgatóságtól igényelhető). Mezőgazdasági őstermelő tevékenységhez nyújtandó támogatás további feltétele, hogy a támogatást kérő az őstermelői tevékenységet a támogatásról szóló döntést követően kezdi meg, és a pályázat benyújtását megelőző két éven belül nem rendelkezett őstermelői igazolvánnyal.

Támogatás annak a pályázónak nyújtható, aki:

1.2. rendelkezik a vállalkozás pénzügyi és piaci megalapozottságát bemutató/alátámasztó (5. számú melléklet) legalább 3 éves költségvetéssel és üzleti tervvel,

1.3. vállalja, hogy a tervezett vállalkozást Pest megye területén valósítja meg,

1.4. rendelkezik a támogatott tevékenység folytatásához (21/2010. (V.14.) NFGM rendelet) szükséges megfelelő szakképesítéssel,

1.5. rendelkezik a vállalkozás indításához – a teljes megvalósítás költségének legalább 20 százalékát elérő – saját forrással. (Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszeréből kapott más támogatás, vagy felvett banki hitel),

1.6. vállalja, hogy vállalkozói bankszámlát nyit (kivételt képez az egyéni vállalkozó);

1.7. rendelkezik az esetleges kötelezettségszegés miatt történő visszafizetés esetére anyagi biztosítékkal, valamennyi (vállalkozói és lakossági) pénzforgalmi számlájára beszedési megbízást engedélyez, valamint két természetes személlyel készfizető kezesi szerződést köt,

1.8. vállalja, hogy köztartozás mentességét igazolja,

1.9. vállalja, hogy vállalkozását legalább 3 évig fenntartja a hatósági szerződésben meghatározott vállalkozási formában és gondoskodik önmaga foglalkoztatásáról, amely nem valósulhat meg munkaviszonyban, illetve megbízási jogiszonyban (A vállalkozás megszüntetése, vagy szüneteltetése kötelezettségszegésnek minősül.),

1.10. vállalja, hogy a támogatóval a pályázat benyújtását követő két hónapon belül hatósági szerződést köt,

1.11. vállalja, hogy a PMKH felhívására a pályázat érdemi elbírálásához – a kötelező mellékleteken túl – egyéb iratot is (pl. előzetes elvi szakhatósági engedélyek, szándéknyilatkozatok, bérleti
előszerződés, adásvételi előszerződés) becsatol;

1.12. vállalja, hogy a hatósági szerződésben meghatározott időpontig a beruházást megvalósítja, a költségekkel elszámol, illetve tevékenységét megkezdi;

1.13. vállalja, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén a támogatással beszerzésre kerülő eszközöket a kötelezettségvállalást követő legalább 3 évig folyamatosan fenntartja, megőrzi és működteti,

1.14. vállalja, hogy működési engedély köteles tevékenység folytatása esetén, a működési engedélyt a támogatási szerződés megkötéséig, illetve a vállalkozás megvalósításának / beszerzés befejezésének végső időpontjáig benyújtja.

A támogatás igénybevételéhez szükséges egyéb információkat a pályázati felhívás 3. számú melléklete tartalmazza.

A támogatás formája és mértéke

 • A támogatás az ÁFA levonási joggal rendelkezni kívánó pályázók esetében a beruházás nettó (ÁFA nélküli) költségéhez igényelhető.
 • Az ÁFA levonási joggal rendelkezni nem kívánó pályázók esetében a támogatás az áfa összegét is tartalmazó beruházás (bruttó) költségéhez igényelhető.

A támogatás mértéke legfeljebb 2 millió forint, amely nem haladhatja meg a teljes beruházási költség 80%-át.

 • ÁFA levonási joggal rendelkező pályázó esetében az összes beruházási költség nettó értékének 80 %-át.
 • ÁFA levonási joggal nem rendelkező pályázók esetében a bruttó (ÁFA összegét is tartalmazó) összes beruházási költség 80 %-át.

2. A támogatás igénybevételének egyéb feltételei

A tőkejuttatás igénybevételéhez a nyertes pályázónak legkésőbb a hatósági szerződés megkötéséig rendelkeznie kell – a támogatás kötelezettségszegés miatt történő visszafizetés esetére – az alábbi anyagi biztosítékokkal:

2.1. a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára, (folyószámlájára) a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazói nyilatkozatot engedélyez – a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állására vonatkozó rendelkezéssel együtt – és

2.2. legalább 2 természetes személlyel készfizető kezesi szerződést köt arról, hogy a támogatás kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetére a támogatás és szerződés szerinti ügyleti kamat, és késedelmi kamat megfizetéséért készfizető kezességet vállal. Kezesi kötelezettséget az vállalhat, akinek hiteles okirattal (pl.: kereseti igazolás, nyugdíjas igazolvány és nyugdíj szelvény, vagy banki kivonat, továbbá a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tájékoztatása a nyugdíjnak minősülő ellátás összegéről) igazolt rendszeres, legalább 90 000 Ft havi jövedelme van a pályázat benyújtását megelőző, egymást követő 6 (nyugdíjasok esetén 3) teljes naptári hónapban.

3. A támogatás az alábbi tételekre igényelhető

Egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő vagy új gazdasági társaság alapítása esetén:

 • Bérleti díj (a teljes beruházási költség legfeljebb 20 %-a fordítható erre a célra)

– Legfeljebb fél évre igényelhető. Kizárólag a vállalkozáshoz kapcsolódóan a bérlemény kiadásának szándékára irányuló bérbeadói nyilatkozattal, amelyet a bérleti díj megjelölésével szükséges csatolni a pályázati anyaghoz.

Hozzátartozók közötti ingatlan bérbeadást a PMKH nem támogat!

Hozzátartozók, az Flt. 58. § (5) bekezdés 6. pont y) alpont szerint: az egyeneságbeli rokon és annak házastársa, az örökbe fogadó és a nevelőszülő, az örökbe fogadott és a nevelt gyermek, a testvér, a házastárs, az élettárs; a házastársnak, az élettársnak egyeneságbeli rokona, testvére és a testvér házastársa.

 • Immateriális javak (a teljes beruházási költség legfeljebb 25 %-a fordítható erre a célra)

– szoftver-termékek (kizárólag a vállalkozással összefüggő program és adatfeldolgozási dokumentáció, számítástechnikai eszközök működését közvetlenül támogató szoftverek).

Hozzátartozók (lsd. a) pont) közötti immateriális javak beszerzését a PMKH nem támogatja.

 • Tárgyi eszközök (a vállalkozási tevékenységhez szorosan kötődő, tartósan (legalább 1 éven túl) közvetlenül, vagy közvetetten szolgáló):

– gépek,

-műszaki és irodai berendezések, felszerelések,

– ügyviteli és számítástechnikai eszközök,

– személygépjármű (Ha a vállalkozás profilja személyszállítás, vagy gépjárművezetői oktatás. A pályázathoz vezetői engedély csatolása szükséges),

– kishaszongépjármű, tehergépjármű és mezőgazdasági haszongépjárművek (A pályázathoz vezetői engedély csatolása szükséges),

– tenyészállatok (őstermelő esetén).

Hozzátartozók (lsd. a) pont) közötti tárgyi eszközök beszerzését a PMKH nem támogatja.

 • Egyéb költségek (a teljes beruházás költségének legfeljebb 20%-a fordítható erre a célra):

– fogyóeszköz (max 100 000 Ft)

– indulókészlet vásárlása

Amennyiben a beruházásban szerepel indulókészlet, azt a pályázónak a 6. sz. mellékletben összegezve, egy sorban kell feltüntetnie. A pályázat keretében nyújtott támogatási összegből vásárolt eszközök/tételek értéke nem lehet alacsonyabb 10.000 Ft-nál (Ennél alacsonyabb összegű eszköz vásárlására csak abban az esetben van lehetőség, ha egyidejűleg ugyanazon eszközből több kerül vásárlásra, minimum 10.000 Ft értékben. Indulókészlet/fogyóeszköz vásárlása esetén 50 000 Ft összeg alatti számlát a PMKH nem fogad el.)

4. Nem támogatott vállalkozások/tevékenységek

 • piaci és mozgó árusítás,
 • használt cikk (cipő, ruha, műszaki áru) kereskedelem,
 • egy vagy kisszámú megrendelőhöz kötött és jellemzően munkaviszony keretében is ellátható tevékenység („egyszámlás vállalkozás” pl. vagyon- és biztonsági őr, pénzügyi- biztosítási tanácsadó, befektetési tanácsadó),
 • üzletviteli és egyéb tanácsadás
 • biztosítási és egyéb ügynöki tevékenység, direkt marketing értékesítési tevékenység,
 • webáruház
 • munkaerő – kölcsönzés vagy magán munkaközvetítés
 • eszköz/ ingatlan további bérbeadására irányuló tevékenység.

Nem támogatható,

 • akinek a pályázata nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, illetve a pályázati kiírásban foglalt egyéb feltételeknek,
 • aki a pályázatát akkor nyújtja be, amikor már vállalkozónak, illetve gazdasági társaság esetében személyesen közreműködő tagnak minősül,
 • aki mezőgazdasági őstermelői tevékenységhez nyújtandó támogatás esetén a pályázat benyújtást megelőző két évben rendelkezett őstermelői igazolvánnyal,
 • aki nem a megjelölt adatlapon, nem megfelelően, vagy nagymértékű hiányossággal nyújtja be a pályázatot,
 • aki nem rendelkezik a tevékenység folytatásához – jogszabály szerint – szükséges szakképesítéssel,
 • aki személyesen közreműködő tagként már meglévő gazdasági társasághoz kíván csatlakozni,
 • akinek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van,
 • aki a Közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. (továbbiakban Knyt.) 6. §-a alapján nem részesülhet támogatásban,
 • akit a Knyt. megsértése miatt bármely szerv jogerősen kizárt, és a kizárás tényét a honlapon közzétették, a kizárást megállapító jogerős döntéstől számított 2 évig,
 • aki a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
 • jogszabályban, különösen Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Ávr) a támogatói okirat kiadásának vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,
 • aki olyan tevékenységi körrel kíván vállalkozást működtetni, amely tevékenységet a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapon belül vállalkozás formájában folytatott.

A vállalkozás megkezdésének minősül:

Ha a pályázó a pályázat benyújtását megelőzően, illetőleg a pályázat benyújtásának napján:

 • az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására irányuló szándékát az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóságnak bejelentette;
 • új induló társas vállalkozás esetében, az erről szóló cégbírósági végzés szerint a társaságnak személyesen közreműködő tagja;
 • rendelkezik őstermelői igazolvánnyal.

Hiánypótlás:

 • hiánypótlásra egyszeri alkalommal van lehetőség, amelyet kizárólag a PMKH kezdeményezhet,
 • formai és tartalmi szempontból hiányosnak minősülő pályázat esetében a PMKH mérlegelési jogkörben dönt a hiánypótlásról. Amennyiben a pályázati anyag minimális formai vagy tartalmi hiányossággal rendelkezik, felszólíthatja a pályázót arra, hogy a hiányosságot a hiánypótlásra felszólító végzés átvételétől számított 8 napon belül pótolja,
 • a hiánypótlást követően is hiányosnak minősülő pályázat, nem felel meg a támogatáshoz szükséges jogosultsági feltételeknek.

Elutasítási okok:

 • a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban foglaltaknak, vagy határidőn túl érkezik be,
 • az üzleti terv, az eszközlista, vagy a pályázati űrlap 7. pontja tartalmi szempontból hiányosnak minősül,
 • az eszközlistában felsorolt (6. sz. melléklet) eszközökhöz/tételekhez nem kerül csatolásra az eredeti árajánlat,
 • a pályázat hiánypótlást követően is formailag vagy tartalmilag hiányosnak minősül,
 • a pályázó a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
 • a pályázó a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,
 • a pályázónak esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van az Áht. 50. § (4) bekezdés alapján.

5. A támogatás folyósítása:

A támogatás, az összes beruházási költséggel való elszámolást követően utólag kerül folyósításra a támogatott vállalkozói /lakossági folyószámlájára

 • A ,,Pályázati űrlapon” lehetőség van előleg folyósítási igény megadására (amely nem lehet több a teljes beruházási költség 50%-ánál). Az előleg a hatósági szerződés aláírását követő 30 napon belül kerül folyósításra a támogatott részére. Előleg folyósítása esetén a támogatottnak vállalnia kell, hogy a folyósítást követő 2 hónapon belül becsatolja a kiutalt előlegnek megfelelő számlákat.
 • A támogatás összege a bemutatott eredeti dokumentumok (Pl.: kiegyenlített, eredeti számla, pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok, banki terhelési értesítés, banki igazolás az átutalásról vagy kiadási pénztárbizonylat) alapján, a hatósági szerződésben meghatározott támogatási mértékben a Magyar Államkincstáron keresztül kerül folyósításra.
 • Amennyiben a pályázónak a támogatás alatt esedékessé vált meg nem fizetett köztartozása keletkezik, a megítélt és folyósításra kerülő támogatásból a köztartozás összege visszatartásra kerül. (Az állami adóhatóság adatszolgáltatása alapján a kincstár visszatartja, és az állami adóhatóság megfelelő bevételi számláján jóváírja.)
 • A támogatás folyósításához a pályázat benyújtását követő naptól a hatósági szerződésben meghatározott időpontig, azaz 2018. október 31. napjáig kiállított eredeti számlák fogadhatóak el.
 • Az elszámolás során a PMKH csak olyan számlákat fogad el, amelyen kizárólag a pályázat keretében igényelt tételek szerepelnek.

A pályázat benyújtásának módja:

A tőkejuttatás támogatásra vonatkozó pályázatot:

2018. április 10-től – 2018. május 31-ig

2018. augusztus 1-jétől – 2018. augusztus 31-ig

személyesen (1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 3.), illetve postai úton lehet benyújtani a borítékon „SK” jelzéssel ellátva a Pest Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Munkaerőpiaci Osztályához (1384 Budapest Pf. 769.). Személyes úton történő benyújtás esetén e-mailes időpont egyeztetés szükséges.

A mérlegelés szempontok:

 • a munkaerő – kereslet és – kínálat helyi jellemzői,
 • a térség foglalkoztatási helyzete és munkanélküliségi mutatói,
 • az álláskereső munkához jutási esélyei,
 • a pályázó eddigi együttműködése az őt nyilvántartó foglalkoztatási osztállyal,
 • a pályázat benyújtását megelőzően végzett vállalkozói tevékenység,
 • az előírtnál magasabb saját erőt biztosítók,
 • az üzleti terv megalapozottsága, stabil piaci háttér alátámasztása,
 • a tervezett vállalkozói tevékenység fenntarthatósága,
 • a vállalkozás megalapozottsága a térség munkaerő-piaci helyzetét figyelembe véve,
 • a támogatással érintett személy munkatapasztalata,
 • a vállalkozás beindításához, folytatásához szükséges eszközök költséghatékonysága,

A pályázat elkészítéséhez a ,,Pályázati felhívás”-on túl az ,,Útmutató” ad segítséget. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás Böröczky Annától a boroczky.anna@pest.gov.hu e-mail címen, és a 06-1/279-4722 telefonszámon kérhető, személyes konzultációra nincs lehetőség.

A teljes pályázati dokumentáció ezen a linken érhető el.

Ingyenes előminősítés

Töltsd ki az alábbi űrlapot

Töltsd ki az űrlapot!

Pályázatíró cégünk ingyenesen előminősíti vállalkozásodat. Ha kitöltöd az adatlapot rövid határidőn belül felvesszük Veled a kapcsolatot és elmondjuk hogyan hozhatod ki ebből a felhívásból a maximumot.

Elsőként arra kérünk, hogy add meg céges adataid, elérhetőségeid. Olyan telefonszámot és e-mail címet írj be, melyen el tudunk érni.

Válaszd ki, hogy milyen területen működik a vállalkozásod, mi a célod a pályázattal, mire szeretnéd felhasználni a támogatást.

Írd le nekünk pár mondatban,hogy milyen projekt finanszírozására keresel megoldást, mik a vállalkozásod fejlesztési tervei.

Kattints a "Kérem az előminősítést" gombra. Kollegánk hamarosan felveszi veled a kapcsolatot. Minél többet tudunk vállalkozásod céljairól, annál könyebben tudunk téged támogatni a megfelelő pályázatokkal.

Amennyiben kéred az értesítést az anyagainkról, bejegyzéseinkről, garantáljuk, hogy kizárólag olyan tartalmakról fogunk értesíteni, ami számodra érdekes lehet.

Oszd meg ezt a bejegyzést

Scroll to Top