építőipari pályázat 2018

Építőipari pályázat technológiai korszerűsítésre, hatékonyságnövelésre

Az építőipari pályázat pályázat célja

A Kormány célkitűzése az építőipari ágazat fenntartható, modern technológián alapuló fejlődésének támogatása annak érdekében, hogy a hazai ipar meghatározó ágazata eleget tudjon tenni a növekvő volumenű megrendelői igényeknek. 2017. november 24 én megállapodás jött létre a Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) és az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége között. A megállapodás célja többek között, hogy a Magyarországon megvalósuló építőipari beruházások a korszerű elvárásoknak megfelelő, magas műszaki színvonalon valósuljanak meg. Ehhez fejleszteni kell az építőipari ágazat hatékonyságát, korszerűségét, növelni kell a vállalatok versenyképességét.

Támogatásban részesíthetők köre

Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, a kis és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXIV. törvény (a továbbiakban: Kkv. törvény) szerinti kis és középvállalkozások, amennyiben

 • 41.10 43.99 TEÁOR közötti vagy a 71.11. TEÁOR tevékenységi területen működnek,
 • alkalmazotti létszám 20 és 250 fő között van, és a legalább 20 fős létszámot a fenntartási időszak teljes időtartama alatt fenntart,
 • legalább három teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik,
 • vállalja, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet az üzembe helyezés időpontjától számított legalább öt évig fenntartja,
 • a támogatás ösztönző hatásokkal bír.

Nem nyújtható támogatás az 1. pontban meghatározottak részére, ha a támogatási igény:

 • vállalkozásban történő részesedés szerzésére irányul,
 • benyújtójának lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó vagy egyéb köztartozása van, kivéve, ha a tartozás szerint illetékes hatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
 • a benyújtója nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, azaz a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül
  • ismételten,
  • a korábbival azonos és
  • ugyanazon telephelyen elkövetett jogsértés miatt sújtott bírsággal az adóhatóság, illetve a bíróság, vagy a bírság megállapítására irányuló eljárás a támogatási kérelem benyújtásakor folyamatban van,
 • benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon kívánja megvalósítani, amely esetében a bérleti, illetve a lízing szerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a kötelező üzemeltetési időszak idejére, vagy a befektető nem vállalja, hogy bérleti, illetve a lízing szerződés lejárta előtt a fenti feltételeknek megfelelő helyszín rendelkezésre állását igazolja,
 • benyújtója vagy kapcsolt vállalkozása az Európai Bizottság korábbi döntése alapján jogellenes és a közös piaccal összeegyeztethetetlen támogatásban részesült, és ezért a támogatás visszafizetésére kötelezték és ezen visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget,
 • a benyújtóval szemben az Ácsr. 1. cikk (4) bekezdés c) pontja szerinti támogatási rendszerből való kizárás hatálya áll fenn.

Támogatható tevékenységek köre

1. Az építőipari pályázat célja vissza nem térítendő támogatással az építőipari kis és középvállalkozások technológiai fejlesztéseinek, gépbeszerzéseinek finanszírozása, mely által a vállalkozások hatékonysága, termelékenység javul. A támogatandó tevékenységnek TEÁOR szám szerint 41.10 – 43.99 közötti, valamint a 71.11 tevékenységhez kell kapcsolódnia.

2. Az előirányzat terhére egy kedvezményezett részére legalább 50 millió legfeljebb 1 milliárd forint összegű támogatás nyújtható. A támogatás mértéke minden kedvezményezett esetén egyedileg, a támogatási szerződésben kerül meghatározásra és rögzítésre, a támogatási kategóriák függvényében.

3. Az építőipari pályázat terhére az alábbi tevékenységek támogathatók:

 • a. a meglévőnél magasabb minőséget biztosító gépek és szerszámok beszerzése;
 • b. meglévő gépek minőségének fejlesztése kiegészítő eszközökkel;
 • c. termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló beruházások;
 • d. információs technológia fejlesztés;
 • e. új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know how beszerzések;
 • f. a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége;
 • g. immateriális javak, különösen a hatékonyság növelését szolgáló szoftverek beszerzése
 • h. a c. és e. pontokhoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházás
 • i. a c. és e. pontokhoz kapcsolódó megújuló energia használatát célzó beruházás.

4. A 3. pontban foglalt támogatandó tevékenység által megvalósuló projektek a vállalkozás termelési vagy tervezési hatékonyságának javítását, az innovációt, a technológiai korszerűsítést, a gyártástechnológiai kapacitáshiány oldását kell, hogy szolgálják.

5. A 3. pontba foglalt támogatandó tevékenység eredménye az alábbiak legalább egyike:

 • új ismeret vagy technológia hasznosítása,
 • jelentős teljesítmény növekedés,
 • a termelés költségeinek csökkentése, anélkül, hogy a teljesítmény csökkenne,
 • új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és eljárások legalább hazai piacra vitele.

A támogatás módja, mértéke, összege

Az építőipari pályázat terhére egyedi döntés alapján, a mellékelt kérelem útján támogatási szerződéssel nyújtható vissza nem térítendő támogatás. Az előirányzaton 2018. évre rendelkezésre álló forrás 8.000 millió forint.

A támogatás mértéke minden kedvezményezett esetén egyedileg, a támogatási szerződésben kerül meghatározásra és rögzítésre, a támogatási kategóriák függvényében.

Az egyes támogatható tevékenységhez rendelt, jogszabályban előírt támogatási intenzitástól függő önerőrésznek rendelkezésre kell állni. (100% os támogatás csak a „de minimis” támogatások esetében nyújtható.)

A támogatást igénylő az elszámolható költségek nem támogatott részét saját forrásból kell, hogy biztosítsa és a teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára be kell mutassa.

A támogatás nyújtásával kapcsolatos, a projektre vonatkozó általános elvárások

A támogatást igénylő – a projekt támogatása esetén – a projekte a támogatási szerződésben vállalt feltételek mellett az érintett régióban legalább a projekt befejezését követő öt évig köteles fenntartani. A támogatott fejlesztéseket a támogatást igénylő köteles a megvalósítás helyszínén üzemeltetni.

Elszámolható költségek

A beruházás elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a beruházás támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a Tájékoztatóban rögzített elszámolható költségek között és megfelelnek az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó szabályoknak.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási programban alkalmazható támogatási kategóriák (csekély összegű támogatás, regionális beruházási támogatás, kis és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás, kkv-knak nyújtott innovációs támogatás, eljárási és szervezési innováció támogatása, energiahatékonysági intézkedésekhez nyújtott beruházási támogatás, megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatás) az Ácsr-ben és a De minimis rendeletben rögzítettek szerint külön elszámolható költségkörrel rendelkeznek.

Jelen támogatás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

I. A tevékenységhez kapcsolódó költségek

 • technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök bekerülési értéke;
 • telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségeit;
 • alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások
 • a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költségei;
 • immateriális javak különös tekintettel a fejlesztési szoftverekre költségei; valamint
 • a testreszabás költségei;
 • a migrációs (adatok is) fejlesztések költségei;
 • és a betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez kapcsolódva).

II. Közbeszerzési eljárások lefolytatásához kapcsolódó költségek – kizárólag de minimis jogcímen elszámolható

 • közbeszerzési szakértő díja közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység;
 • közbeszerzési eljárás díja.

Amennyiben a kedvezményezettnek – a 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról alapján – a támogatással megvalósuló beruházással kapcsolatosan ÁFA levonási joga van, a beruházásra jutó ÁFA összege a támogatás szempontjából nem elszámolható költségnek minősül.

Nem elszámolható költségek:

1. a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása által előállított, forgalmazott eszköz, szoftver, általuk nyújtott szolgáltatás, általuk forgalmazott rendszer bevezetésének költségei,

2. a forráslehetőségek feltérképezésére és a támogatási kérelemmel kapcsolatos dokumentáció összeállítására, továbbá a támogatott projekt életútja alatti bármilyen, a beruházás megvalósítására irányuló tanácsadás díja,

3. az előkészítési célú tevékenység költségei, különösen a támogatási kérelem elkészítése, a kifizetési igénylés összeállítása, a közjegyzői díj

4. meglévő gépek átalakításának költségei, ha az átalakítás után a gép teljesítménye, paramétere nem változik, ide nem értve az új technológia bevezetését,

5. eszközök leszerelési költsége,

6. olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet a támogatást igénylő csődeljárás vagy felszámolás alatt álló társaságtól, vagy végrehajtási eljárás alatt álló magánszemélytől szerzett be,

7. azon eszközök, berendezések, amelyek a támogatási kérelem benyújtása előtt bérleti vagy egyéb hasonló konstrukció keretében, továbbá tesztelési, próbaüzemi céllal a támogatást igénylőnél bármely telephelyen már használatban voltak,

8. a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyre a beruházó, más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett igénybe,

9. az olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyet a beruházó nehéz helyzetben lévő, vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló beruházótól szerzett be

10. forgóeszközök beszerzésének költségei,

11. fogyasztási cikkek beszerzésének költségei,

12. járművek, különösen közúti közlekedésre alkalmas gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű, továbbá pótkocsi, félpótkocsi beszerzésének költségei, kivéve, ha a járművek beszerzése a projekt megvalósításához feltétlenül szükséges, és a járművek a projekt céljától eltérő célra nem használhatók,

13. az apportált eszközök értéke,

14. az olyan közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött vállalkozási vagy megbízási szerződéssel kapcsolatban felmerült költségek, amely szerződés a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg, kivéve, ha a részteljesítés lehetőségét a szerződés tartalmazza, és az ilyen ténylegesen felmerült és kiegyenlített részköltségeket a végső beruházó alátámasztja a munka vagy a szolgáltatás tartalmára és valóságos értékére való hivatkozással, részletes teljesítésigazolással,

15. a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak költsége,

16. az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga helyreállítását szolgáló, szinten tartó felújítási munka költségei, és az üzemszerű működést szolgáló költségek,

17. azok az eszközök, amelyek a támogatást igénylő által már használt tárgyi eszközöket, támogatható immateriális javakat váltják ki anélkül, hogy a kiváltás a meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, a létesítmény termékpalettájának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel, szolgáltatással történő bővítését, vagy a termelési, szolgáltatási folyamat alapvető változását eredményezi,

18. általános működési költség,

19. bérköltség,

20. garanciavállalási díj,

21. franchise díj,

22. adótanácsadás és könyvelés díja,

23. biztosítéknyújtáshoz kapcsolódó költségek,

24. jelzálog, banki garancia költségei,

25. kamatráfordítások,

26. reprezentációs költségek,

27. jogszabály frissítési díj,

28. fordítási költségek

A támogatás igénylése és a támogatási döntés

A támogatás igénylése az NGM Iparszabályozási Főosztály (Postafiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481.) részére megküldött, cégszerűen aláírt támogatási kérelem postai úton történő benyújtásával történik. A támogatási kérelem formanyomtatvány az NGM honlapjáról tölthető le.

A támogatási kérelmet egyidejűleg elektronikus adathordozón is be kell nyújtani.

Az előirányzat 2018. évi kereteinek terhére támogatási szerződés megkötésére 2018. szeptember 30-ig van lehetőség, a projektzárás határideje legkésőbb 2019. május 15 lehet, támogatás kifizetésére 2019. júniusig kell, hogy sor kerüljön.

A támogatás folyósítása, támogatási előleg

A támogatott az építőipari pályázat megítélt támogatási összegből előlegben részesíthető, melynek mértéke legfeljebb a megítélt támogatás 50% a lehet. A fennmaradó támogatási összegek a támogatási szerződésben meghatározottak szerint, utólag kerülnek kifizetésre.

Pályázati felhívás

Pályázatok figyelése

Ingyenes előminősítés

Töltsd ki az alábbi űrlapot

Töltsd ki az űrlapot!

Pályázatíró cégünk ingyenesen előminősíti vállalkozásodat. Ha kitöltöd az adatlapot rövid határidőn belül felvesszük Veled a kapcsolatot és elmondjuk hogyan hozhatod ki ebből a felhívásból a maximumot.

Elsőként arra kérünk, hogy add meg céges adataid, elérhetőségeid. Olyan telefonszámot és e-mail címet írj be, melyen el tudunk érni.

Válaszd ki, hogy milyen területen működik a vállalkozásod, mi a célod a pályázattal, mire szeretnéd felhasználni a támogatást.

Írd le nekünk pár mondatban,hogy milyen projekt finanszírozására keresel megoldást, mik a vállalkozásod fejlesztési tervei.

Kattints a "Kérem az előminősítést" gombra. Kollegánk hamarosan felveszi veled a kapcsolatot. Minél többet tudunk vállalkozásod céljairól, annál könyebben tudunk téged támogatni a megfelelő pályázatokkal.

Amennyiben kéred az értesítést az anyagainkról, bejegyzéseinkről, garantáljuk, hogy kizárólag olyan tartalmakról fogunk értesíteni, ami számodra érdekes lehet.

Oszd meg ezt a bejegyzést

Scroll to Top