Általános szerződési feltételek

1. A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma

1.1 Szolgáltató: Transvinning Kft. székhelye: 2220 Vecsés, Kinizsi utca 23., adószáma: 24229500-2-13, cégjegyzéskszám: 13-09-161321 email: info@kkvpalyazatok.com, telefonszám: 20-271-2666, a szolgáltatásaira előfizető ügyfelei (továbbiakban: Felhasználó) részére a Szolgáltatási Szerződésben (továbbiakban: Szerződésben) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, az érvényes hirdetési ajánlatban és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.

1.2 Szolgáltató olyan weboldalt üzemeltet a világhálón –KKVpalyazatok.com-, mely lehetőséget biztosít az aktuális pályázati lehetőségekről való tájékozódásra, továbbá a honlapon keresztül pályázatfigyelési megbízás megrendelésére.

1.3 Felhasználónak a szolgáltatás igénybe vételéhez regisztrálni nem szükséges.

1.4 Az ÁSZF elfogadása a szolgáltatás igénybe vételének alapfeltétele.

2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

2.1 A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására éves 99%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások, melyek tervezett időpontjairól előzetesen e-mailben értesítést küldünk a Felhasználók részére.

2.2 A Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a szolgáltatás igénybevételéhez, mely az info@kkvpalyazatok.com email címen kérhető.

2.3 A Szolgáltató jogosult az érvényes hirdetési ajánlatban meghatározott díjakat a Felhasználó felé kiszámlázni.

2.4 Késedelmes fizetés esetén a késdelembe esés napjától a teljesítés napjáig a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás felfüggesztésére.

2.5 A Szolgáltató a szolgáltatásainak tartalmát és díját illetőleg jogosult az egyoldalú változtatásra. A már megrendelt szolgáltatásnak sem a díja, sem pedig tartalma nem módosítható.

2.6 A meghibásodásból adódó leállások esetén a Szolgáltató intézkedik a szolgáltatás lehető leghamarabbi újraindításáról. A hálózat működéséből adódó esetleges információveszteségekért, túlterhelésért, harmadik fél által okozott üzemzavarért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

2.7 A Szolgáltató mindent megtesz a nála lévő adatok biztonságos kezeléséért, azokkal a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásainak megfelelően bánik, azonban nem vállal felelősséget sem az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó károkért.

2.8 Szolgáltató szolgáltatásainak használatával a Felhasználó nem szerez a Szolgáltatásokra vagy az elérhető tartalomra vonatkozóan semmiféle szellemi tulajdonjogot. Nem használhatja fel Szolgáltatásaink tartalmát, kivéve, ha arra írásbeli engedélyt kapott az ilyen tartalom szellemi tulajdonosától, illetve ha a törvény azt más módon lehetővé teszi.

2.9 A Szolgáltató a szolgáltatásait igénybe vevő Felhasználókról a rendelkezésére álló információkat összesítetten, egyedi azonosításra alkalmatlan módon marketing vagy más reklám célokra felhasználhatja, azonban azokat harmadik félnek az Felhasználó írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Ez alól kivételt képez a törvényi kötelezettség az adatszolgáltatásra.

2.10 Jelen ÁSZF a keltezés napjától határozatlan időtartamig marad hatályban. A Szolgáltató előzetes tájékoztatás után jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani.

3. A Felhasználó jogai és kötelezettségei

3.1 A Felhasználó az ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy megadott adatai valósak és aktuálisak.

3.2 Valótlan adatok esetén a Szolgáltató jogosult a Szerződés egyoldalú felmondására az előfizetési díj visszafizetésének kötelezettsége nélkül.

4. A szabályzat hatálya

4.1 A Szerződés 6 hónapos határozott időtartamra szól, mely a Szerződés elfogadásakor lép hatályba.

4.2 Felmondás esetén a már megfizetett díjakat a Szolgáltatónak nem áll módjában visszatéríteni.

4.3 A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett fizetési kötelezettség alól.

5. Vis maior

Egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, mindkét fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis maior) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését. Ilyen körülmények: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, tűzvész, villámcsapás, illetve más természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés, hálózati üzemzavar.

6. Kártérítés

Jelen Szabályzat megszegésével okozott károkért a Felek a polgárjog általános szabályai szerint tartoznak felelősséggel egymás felé.

7. Szolgáltatási díjak, fizetés

7.1 A Szolgáltató szolgáltatását, Felhasználó az internetes felületet használva és jelen Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatkezelési Nyilatkozatot elfogadva veheti igénybe.

7.2 A Felhasználó a jelen Szabályzat szerint a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásért az érvényes szolgáltatási ajánlatban meghatározott díjat fizeti. Az elszámolás alapja a vásárlás során választott díjcsomag.

7.3 A csomag kiválasztása után meg kell adni a számlázási adatokat, mely alapján Szolgáltató ún. proforma számlát (díjbekérőt) állít ki. A proforma számla tartalmazza az átutalandó összeget és Szolgáltató számlaszámát illetve egyéb adatait.

7.4 Fizetésre kizárólag átutalásos formában van lehetőség. A beérkezett utalás jóváhagyását követően automatikusan számla kerül kiállításra, melyet letölthető .pdf formátumban haladéktalanul elküld Szolgáltató a megadott email címre.

7.5 A Felhasználó által választott díjcsomagtól függetlenül az első 30 naptári nap időtartamig kérhető a szolgáltatás Felhasználó általi felmondása a teljes előfizetői díj visszafizetése mellett. A 30 napos időszak a Szerződés Szolgáltató általi elfogadásától (megrendelés teljesítése) számlálódik.

7.5.1. A felmondást írásos formában, az info@kkvpalyazatok.com email címre kell benyújtani.

7.5.2 Az előfizetői díj visszafizetése közvetlenül a Felhasználó bankszámlájára történik banki átutalással.

7.5.3. Az előfizetői díj visszafizetésére Szolgáltatónak a lemondástól számított 8 napon belül eleget kell tennie.

7.6 Számlával kapcsolatos kifogásokat, észrevételeket annak a Szolgáltató általi kézbesítésétől számított 5 (öt) napon belül írásban kell közölni. Ennek elmaradása a számla elfogadását jelenti. A számla Felhasználó általi kézhezvételének napja – függetlenül a kézbesítés eredményétől – az e-mailben történő megküldést követő harmadik nap, mellyel szemben ellenbizonyításnak nincs helye. A Felhasználó a fizetést nem tagadhatja meg arra hivatkozva, hogy a számla hozzá nem érkezett meg. Az esetlegesen hiányzó számlát a Szolgáltató pótolja, amely a fizetési határidőt nem érinti. A számla teljesítésének időpontja a számla értékének jóváírása a Szolgáltató bankszámláján.

7.7 A Szerződés megszüntetésének módja a Felhasználó, illetve a Szolgáltató 8 napos, egyoldalú, rendes felmondása.

7.8 A honlapon elérhető csomagdíjaktól eltérő, kedvezményes díjszabás lehetőségét a Szolgáltató fenntartja.

7.9 Az árváltoztatás jogát a Szolgáltató fenntartja.

7.10 A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

8. Értesítés

8.1 Felek között az értesítés hivatalos módja az e-mail. Az email melletti telefonos egyeztetés csak nem hivatalos, informális kapcsolattartási módnak minősül. A Szolgáltató minden közleményét, értesítését e-mailben küldi a Felhasználónak.

8.2 Amennyiben az Felhasználó megadott e-mail címe megváltozik köteles erről a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni.

8.3 A Szolgáltatót nem terheli felelősség a Felhasználó elérhetetlensége esetén bekövetkező károkért.

9. Felelősségvállalás

9.1 A Szolgáltató a Felhasználó semmilyen üzleti tevékenységéért nem felelős, egyéb esetben legfeljebb a neki jelen szerződés keretén belül befizetett díjak mértékéig felelős.

9.2 A Szolgáltató nem garantál minimum teljesítést a megküldött pályázati felhívások számáról. Nem vállal felelősséget az esetleges elmaradt haszonért, a kiesett bevételért, az elveszett vagy ellopott adatokért, illetve nem nyújt semmilyen jellegű kártérítést.

10. Egyéb, kiegészítő rendelkezések

10.1  A Szolgáltató az ÁSZF megváltoztatásának jogát, – különös tekintettel az árlista aktualizálására – fenntartja. Ennek érvénybe lépése előtt Felhasználó részére előzetes értesítést küld a hivatalos kapcsolattartási csatornán.

10.2  Szerződő Felek jelen szolgáltatás során esetlegesen felmerülő vitákat elsősorban peren kívül, békés úton, tárgyalásokkal rendezik.

10.3  Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

10.4 Felhasználó a megrendelés során igazolja, hogy a Szolgáltatási Szerződést elolvasta és elfogadta.

10.5 További információ az info@kkvpalyazatok.com email címen kérhető.

10.6 Adatvédelmi előírásaink az Adatvédelmi Nyilatkozatban olvashatóak.

Budapest, 2017.12.09.

Scroll to Top