Adatvédelmi nyilatkozat

Az Ön által megadott adatok védelme kiemelten fontos a Blyxa Consulting Kft. (Adatkezelő) számára. A vállalkozás felmérése adatlap kitöltése során jelen weboldalon elektronikusan megadott személyes adatokat a Blyxa Consulting Kft. a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli. Összhangban az Adatkezelési Szabályzattal  

1. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE 2019.04.25-TŐL

 
 • Név: Blyxa Consulting Kft.
 • Székhely és levelezési cím: 1173 Budapest, 529 utca 25.
 • Telefonszám: +36-20-351-6383
 • E-mail cím: info@kkvpalyazatok.com
 • Cégjegyzéskszáma: 01-09-340778
Tárhely szolgáltató adatai
 • Szolgáltató neve: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
 • Szolgáltató címe: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
 • Telefon: +36 1 789-2-789
 • E-mail: support@tarhely.eu
 • Web: www.tarhely.eu
 

2. AZ ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK

  Az Adatkezelő adatkezelési gyakorlata során mindig alkalmazza és betartja a rá és tevékenységére vonatkozó hatályos jogi szabályozást, különösen a következőket:
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletét, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
 • A 2011. évi CXII. törvényt, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.).
 • A 2008. évi XLVIII. törvényt, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
 • A 2001. évi CVIII. törvényt, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ekertv.).
 • Az  1995. évi CXIX. törvényt, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Kkt.).
 

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

  A Blyxa Consulting Kft pályázat figyelő, pályázat írói, projektmenedzsmenti és tanácsadói tevékenységet is folytat. Felhasználónak lehetősége van vállalkozásának aktuális pályázati lehetőségeinek felmérésére, melyhez a honlapon elhelyezett adatlap kitöltése szükséges. A sikeres felmérés érdekében a vállalkozás főbb adatai mellett szükséges néhány személyes adat megadása is annak érdekében, hogy a vizsgálat elvégezhető legyen és a kapcsolatfelvétel Adatkezelő részéről is megtörténhessen. Az Adatkezelő a leírt céltól eltérően nem használja fel az Érintett személyes adatait.  

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

  Az adatkezelésre a Felhasználók önkéntes és kifejezett hozzájárulásával kerülhet sor. A hozzájárulás megadása az Adatkezelő kkvpalyazatok.hu honlapján, a kérdőív kitöltésekor, jelen tájékoztató egyidejű elektronikus elolvasásával és elfogadásával történik meg  

5. A KEZELT ADATOK KÖRE

  A  vállalkozást felmérő kérdőív kitöltése során az alábbi személyes adatok megadása szükséges:
 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 

6. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

  Adatkezelő a megadott adatokat annak érdekében, hogy Felhasználót értesíthesse a releváns pályázatokról 24, hónapig kezeli. Amennyiben a Felhasználó a hozzájárulását visszavonja, úgy az adatkezelés időtartama a hozzájárulás megadásától a visszavonásáig tart. A visszavonástól számított 8 munkanapon belül az adatok véglegesen törlésre kerülnek. A visszavonáshoz való jog nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.  

7. FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

  A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e fejezetben megadott elérhetőségek útján. Szolgáltató a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a felhasználó a Weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi. A felhasználó az Infotv.,valamint a Polgári Törvénykönyv alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) és bíróság előtt érvényesítheti jogait. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.  

8. ADATTOVÁBBÍTÁS

  Ha jogszabály hatóság vagy bíróság számára kötelező adatszolgáltatásra kötelezi a Szolgáltatót, az adatszolgáltatás a felhasználó beleegyezése nélkül történik meg. Egyéb esetben adattovábbítás nem történik.  

9. FELHASZNÁLÓ JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

  Személyes adataival kapcsolatos jogait az Adatkezelőnél, az 1. pontban felsorolt elérhetőségeken keresztül érvényesítheti. Az Adatkezelő a hatályos szabályozások alapján a hozzá beérkezett kérelmet, panaszt kezeli és az eljárás eredményéről a Felhasználót tájékoztatja. Felhasználó az Adatkezelő adatkezelési tevékenységével kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., weboldal: naih.hu) fordulhat. Az Érintett jogosult bírósági eljárást indítani az Adatkezelő tevékenységi helye szerint illetékes bíróságon, amennyiben a hatályos jogszabályok szerinti jogait az Adatkezelő megsértette.  

10. TITOKTARTÁS

  Adatkezelő valamennyi, az adatlapon megadott információt üzleti titokként kezeli. Szolgáltató elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.  

11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

  Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat. Szolgáltató a rendelkezésére bocsátott, az általa nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információért – a törvényben foglalt feltételek fennállása esetén – nem felel. Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. Az „Adatvédelmi nyilatkozat vállalkozás felméréséhez” az „Adatkezelési Szabályzat”-ban foglaltakkal együttesen értendő.   2018.08.06.

Scroll to Top